سپانو

کالاهای مصالح عمومی ساختمانی و اقلام پیش ساخته مشمول رصد سامانه جامع تجارت شدند


مصالح عمومی ساختمانی و اقلام پیش ساخته از تاریخ 1400/11/30 مشمول رصد سامانه جامع تجارت شدند.

بر اساس آخرین لیست کالاهای مشمول سامانه جامع تجارت که به تازگی بروزرسانی شده است کالاهای دسته مصالح عمومی ساختمانی و اقلام پیشساخته مشمول سامانه جامع تجارت شده‌اند.

بدوین ترتیب اظهار اسناد خرید و فورش کالاهای مصالح عمومی ساختمانی و اقلام پیشساخته از تاریخ 30/11/1400 الزامی گردیده است.

سایر ضوابط مربوط به کالاهای مصالح ساختمانی به شرح زیر است:

  • ثبت اظهار تولید و فروش توسط تولیدکنندگانشیشهبه صورت روزانه
  • تایید خرید و فروشدر طول زنجیره تجاری
  • تایید خرید و ثبت استفاده در تولید توسطصنایع پایین دست
  • ثبت سایر اسناد تجاری از جمله موجودی اولیه، صادرات و ...