سپانو

لزوم ارائه اطلاعات توزیع کالاهای اساسی به سامانه مدیریت توزیع مویرگی و سامانه جامع تجارت


محمدجواد نظرزاده مدیرکل دفتر خدمات آماد و توزیع وزارت صنعت، معدن وتجارت با ارسال نامه ای به دبیرکل انجمن پخش خواستار ارائه اطلاعات روزانه شرکت‌های پخش به این اداره کل شد.

پیش از این انجمن صنعت پخش ایران به منظور همکاری با وزارت صمت اقدام به راه اندازی سامانه مدیریت توزیع مویرگی نموده بود. در حال حاضر این سامانه مرجع دریافت اطلاعات از شرکت‌های پخش می‌باشد. از مزایای ارسال اطلاعات به سامانه مدیریت توزیع مویرگی ارسال همزمان اطلاعات ارسال شده به سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها می‌باشد، به طوری که در صورت ازسال اطلاعات توزیع به سامانه مدیریت توزیع مویرگی نیازی به ارسال اطلاعات برای سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها نمی‌باشد.

 

تصویر نامه لزوم ارائه اطلاعات توزیع کالا

ارسال اطلاعات شامل ارسال اطلاعات خرید، فروش و موجودی انبارها می باشد که باید از طریق درج در سامانه ارائه شود. همچنین صدور و تمدید مجوز شرکت‌های پخش منوط به درج اطلاعات فروش در سامانه مدیریت توزیع مویرگی می باشد.