سپانو

دستورالعمل ساده بهبود دسترسی صفحات وب (WCAG) - بخش چهارم


16-نمایش خطاها

 • خطاهای فرم‌ها باید حتما به صورت متن به کاربر نشان داده شود.
 • از فقط تغییر رنگ برای نمایش خطا استفاده نکنید. برای نمایش خطا تغییر رنگ و متن متناسب مهم است.
 • از لیست خطاها در ابتدای فرم استفاده نمایید.
 • خطاهای فرم‌ها باید حتما به صورت متن به کاربر نشان داده شود.
 • از فقط تغییر رنگ برای نمایش خطا استفاده نکنید. برای نمایش خطا تغییر رنگ و متن متناسب مهم است.
 • از لیست خطاها در ابتدای فرم استفاده نمایید.
 • هرجایی که امکان پذیر است نحوه رفع خطا و نمونه صحیح را به کاربر نمایش دهید و توضیح دهید.
Level A | 3.3.1
Level A | 3.3.3

 

17-فیلدها

 • برای نمایش عنوان فیلدها و توضیحات از Placeholder استفاده نکنید.
 • برای نمایش عنوان فیلد حتما از lable و for استفاده نمایید.
 • برای قسمت های مختلف فرم که مفهوم مشابهی دارند از fieldset و legend استفاده نمایید.
 • از HTML5  برای مشخص نمودن نوع فیلدها  استفاده نمایید.
 • از تگRequired هرجا که فیلد الزامی است حتما استفاده نمایید.
Level A | 3.3.2
Level A | 4.1.2

 

18-دسترسی به محتوا

 • دسترسی به هر محتوا را از چند طریق در سایت ایجاد نمایید. می‌توانید از طریق منوها و فوتر این امکان را ایجاد نمایید.
 • از جستجو در سایت استفده نمایید. بر روی فیلد جستجو از تگ role=“search” استفاده شود.
Level A | 2.4.5

 

 

19- تقویت و بهبود

 • خطاهای Markup را در کد خود بررسی کنید. وجود خطا عملکرد Screen Reader ها را دچار مشکل می‌کند.
 • از Name, Role, Value برای ایجاد فیلدها استفاده نمایید.

Level A | 4.1.1
Level A | 4.1.2