سپانو

سیستم های مدیریت اطلاعات (MIS)


 سیستم اطلاعات مدیریت(MIS) چیست؟


سیستمی است که جمع آوری، کنترل و پالایش داده های مورد نیاز سازمان را بر عهده داشته و با به کارگیری روش های مناسب هر سازمان ، اطلاعات پالایش شده را به منظور تصمیم ، برنامه ریزی و کنترل کلیه فرایندها در اختیار سطوح مختلف مدیران قرار می دهد را سیستم اطلا عات مدیریت (MIS) می نامند.

 


MIS طرحی است که با تفکیک سیستمها و رو ش های موجود در هر سازمان به دو گروه زیرتقسیم میکند :

 

 • پشتیبانی : شامل سیستمهای مالی ، اداری،پرسنلی، بازرگانی ....
 • عملیاتی : شامل سیستمهای تولید ، خدمات ، مهندسی ......

 

عوامل مورد بررسی جهت رفع محدودیتها سازمان و افزایش راندمان :

 • ترکیب عمومی سازمان در ارتباط با عوامل خارجی
 • کنترل منابع و نیروی انسانی
 • کنترل تولید/ خدمات
 • فرایندها ی سازمانی

 

مزایای پیاده سازی MIS :

 • تسلط سیستم بر کلیه روش ها و رویه های سازمان
 • ایجاد ساختارهای مناسب تصمیم گیری
 • یکپارچگی ارتباطی کلیه سیستمها
 • افزایش بهره وری بیشتر در سازمان
 • جلوگیری از تکرار بیهوده اطلاعات
 • سهولت و سرعت دست یابی به اطلا عات متفرق در یک نگاه

 

ایجاد زیر بنای اولیه جهت پیاده سازی که شامل:

 • سیستمهای پشتیبانی تصمیم
 • سیستمهای برنامه ریزی استراتژیک

  

مبنای اطلاعاتی تصمیم گیری:
مدیران رده بالا در سازمان های بزرگ اصولا به اطلاعاتی زیر برای اداره موقت سازمان خود نیاز دارند:

 • نوع تصمیمی که بایستی اتخاذ شود اعم از اینکه تصمیم Structured و یا UnStructured باشد.
 • سطح سازمانی که مدیر در راس آن قرار گرفته
 • آمار و تحلیل هایی که خصوصا در مورد گلوگاه های سازمان است.

 

مدیر در هر سطح سازمان نیازمند داده ها و اطلاعات خاصی است:

 • اهداف را مشخص کرده و نسبت به تعدیل و ارزشیابی آن ها اقدام کند
 • طرح ها و استانداردها را آماده نموده ، آغاز به عمل نماید
 • کارایی واقعی را اندازه گیری کند
 • نتایجی را که بدست خواهد آمد از قبل براورد نماید

 

روش های بدست آوردن اطلاعات توسط مدیران:

 • اتخاذ تدابیر لازم جهت کسب اطمینان از وجود فاکتورهای موفقیت
 • تعیین امکان پیش بینی عوامل حیاتی موفقیت
 • تعیین عوامل مهم موفقیت
 • تعیین نماید که برای هر عامل حیاتی ، چه مقدار از براوردها عملا تحقق خواهد یافت

 

اطلاعات مدیران باید:

 • صحیح و دقیق باشد
 • بموقع و بدون تاخیر باشد
 • کامل و خالی از نقص باشد
 • موجز و مختصر باشد 

طراحی MIS اغلب متاثر از مفاهیم ذهنی مدیریت ارشد است
طراح MIS وظیفه دارد جریان اطلاعات را تا جایی هدایت کند که سبب پشتیبانی تصمیمات ستادی بشود.


طرح ریزی کلی (MIS Master Plan) بر اساس:

 • اهداف کوتاه مدت
 • اهداف بلند مدت
 • در نظر گرفتن کنترل های مورد نیاز 

پدید می آیدتا اهداف مد نظر مدیریت با حد اکثر کارایی تامین گردد.


اثرات MIS در عمل:

 • آگاهی یافتن سریع نسبت به مشکلات ، مسائل و فرصت ها
 • افزایش فرصت جهت پرداختن به طرح ریزی
 • جدا شدن از مشکلات کوچکتر و پرداختن به مشکلات اساسی
 • اخذ تصمیمات صحیح و به موقع

 

جایگاه و کاربرد MIS در امور تولیدی:
تولید محصول عموما به پدید آوردن کالای جدید از مواد خام و یا نیمه ساخته اطلاق میگردد.
فرایندهای تولیدی که نیازمند اطلاعات میباشند :

 • طراحی محصول
 • طراحی تسهیلات
 • تولید
 • اتخاذ تصمیمات در واحدهای تولیدی


فرایندهای تولید:

 • زمان بندی تولید
 • عملیات فیزیکی تولید
 • تعیین سطوح موجودی انبار

 

منابع اطلاعات مدیریت جهت تصمیم گیری در تولید:

 • داده ها یتولید
 • داده های انبار داری
 • داده های تامین کننده مواد اولیه
 • اطلا عات پرسنلی
 • داده های نیروی کار
 • داده های خارج سازمان
 • مشخصات مهندسی
 • اطلا عات بازار یابی

 

جایگاه و کاربرد MIS در امورمالی:
بازوی عملیاتی سازمان در رسیدن به طرح های اقتصادی منتج از سرمایه گذاری میباشد

 • آگاهی از وضعیت اقتصادی سازمان
 • آگاهی از وضعیت نقدینگی سازمان
 • آگاهی از وضعیت سرمایه گذاری سازمان
 • آگاهی از وضعیت شاخص های توسعه ای سازمان
 • آگاهی از قیمت تمام شده محصولات سازمان نسبت به فرایندهای تولید 

با ایجاد MIS دسترسی به کلیه اطلاعات گفته شده ممکن میگردد و در نتیجه وظایف اصلی امور مالی به طور موثری تسهیل میگردد.


جایگاه و کاربرد MIS در اموربازار یابی:

 • چه تولید کنیم؟
 • به چه قیمتی بفروشیم؟
 • چه استراتژی برای ارتقاء محصولات انتخاب کنیم؟
 • چه کانال های توزیعی مناسب هستند؟

 

که این مسائل با استتفاده از منابع اطلا عاتی زیر بدست می آیند:

 • شبکه توزیع
 • بررسی و تحقیقات بازار
 • وضعیت و استراتژی رقبا
 • محیط خارجی سازمان